Historia Gminnej Biblioteki Publicznej

Rodowód Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie sięga roku 1947, kiedy to pod datą 18 listopada wpisana została do księgi inwentarzowej pierwsza książka. W pierwszym roku działalności biblioteka posiadała 83 wol., 48 czytelników i mieściła się w szkole podstawowej.

W 1948r. przy Gromadzkiej Bibliotece, bo tak brzmiała jej nazwa, powstało 7 punktów bibliotecznych w pobliskich wsiach. Rok 1949 przyniósł placówce nowy lokal o powierzchni 40m2. i wzrost księgozbioru do 1396 wol. Istotnymi zmianami zachodzącymi w późniejszych latach w bibliotece był postępujący wzrost księgozbioru, liczby czytelników i wypożyczeń. W latach 1954 i 1955 przy bibliotece działało już 9 punktów bibliotecznych. W samej bibliotece powstają trzy kółka zainteresowań: rolnicze, sportowe i dramatyczne. Liczba czytelników wraz z punktami to już 791 osób, którym wypożyczono 1056 wol. 

 

Jedna z pierwszych lokalizacji piekoszowskiej placówki

 

W 1956r. odchodzi Pani Janina Czaja, która od początku istnienia placówki pełniła funkcję kierownika biblioteki. Następne 5 lat to wielokrotne zmiany kierownictwa, co nie wpływało korzystnie na rozwój biblioteki. W tych latach biblioteką kierowali: Stefan Nowak, Janina Graca, Zofia Majka, Krystyna Dudek, którzy pod koniec 1962r. przekazują bibliotekę Wiesławie Kozłowskiej.

Pani Kozłowska swoją pracę rozpoczyna od remontu lokalu, pozyskiwania nowych czytelników, poprzez organizowanie różnych form pracy. Praca nowego kierownika przynosi efekty: znów wzrasta liczba czytelników do 775 i wypożyczeń do 12031 wol. Biblioteka w latach 1962 - 1966 ściśle współpracuje ze świetlicą gromadzką przy organizowaniu różnych imprez.

W 1967 roku Wiesława Kozłowska odchodzi na stanowisko instruktora do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Na następne 3 lata nową kierowniczką zostaje Danuta Duczyńska, a w roku 1970 jej miejsce zajmuje Anna Kubowicz.

W październiku 1971r. rozpoczyna się remont całego budynku świetlicy, w którym znajdowała się biblioteka. W związku z tym zbiory, około 5500 wol., spakowano i przeniesiono do lokalu zastępczego, a ze względu na małą powierzchnię udostępniono tylko 500 wol. W 1973r. księgozbiór biblioteki wrócił do wyremontowanego lokalu należącego do Gminnego Ośrodka Kultury. Są to 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 46m2.

W 1974r. dotychczasowa Biblioteka Gromadzka stała się Biblioteką Gminną, po wprowadzeniu dwustopniowej organizacji administracji terenowej. Na terenie gminy znajduje się jeszcze filia w Zajączkowie i 7 punktów bibliotecznych w: Brynicy, Gałęzicach, Górkach Szczukowskich, Łosieniu, Łosienku, Micigoździe i Rykoszynie. W miarę upływu lat liczba zbiorów rosła i dotychczasowy lokal stał się zbyt mały, by pomieścić 10620 książek. W tym czasie zarejestrowano 1206 czytelników i wypożyczono im 18159 wol. W ciągu 10 lat biblioteka jeszcze dwukrotnie zmieniała lokal. W roku 1980 do pracy w Bibliotece zostaje przyjęta Ewa Ząbek.

Pod koniec 1989r. na terenie gminy Piekoszów znajdują się 4 biblioteki: główna agenda w Piekoszowie i 3 filie w: Jaworzni, Zajączkowie i Rykoszynie, a także 9 punktów bibliotecznych. Najstarszą filią jest biblioteka w Zajączkowie, która powstała w 1948r. Od 1974r. kierownikiem filii w Zajączkowie jest Daniela Krzeszowska. Obecnie księgozbiór filii liczy 10340 wol., w ciągu roku biblioteka rejestruje 273 czytelników i wypożycza 6297 książek. Filia mieści się w starym, rozpadającym się budynku, jednak poczyniono już starania o przeniesienie biblioteki do innego lokalu.

Filia w Rykoszynie istnieje od 1977r., a od 1981r. pozostaje pod kierownictwem Grażyny Górskiej. Księgozbiór biblioteki liczy 6687 wol., w ciągu roku wypożycza 4574 książki dla 262 czytelników. W 2007r. filia dostała 2 komputery z dostępem do Internetu.

Filia w Jaworzni funkcjonowała w latach 1985 - 2002. Została zlikwidowana, ponieważ nie spełniała roli biblioteki publicznej. Zbiory zostały przekazane szkole.

W 1990r. biblioteki z placówek państwowych zostały przekształcone w placówki samorządowe. Samorząd przejmując szereg placówek nie mógł sprostać nowym warunkom ekonomicznym. W tej sytuacji ze względu na brak środków finansowych uległy likwidacji wszystkie działające przy bibliotekach punkty biblioteczne.

Po wielu latach tułaczki, w 1991r. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała lokal po Urzędzie Gminy przy ul. Częstochowskiej. Po gruntownym remoncie i przystosowaniu go do potrzeb biblioteki warunki lokalowe stały się bardzo dobre. Biblioteka zajęła pięć pomieszczeń o łącznej powierzchni 94m2. Dobre usytuowanie biblioteki spowodowało wzrost czytelnictwa, które w 1992r. w filiach pozostało na poziomie z lat ubiegłych, natomiast w bibliotece w Piekoszowie zarejestrowano 873 czytelników i wypożyczono 16297 książek.

W miarę upływu lat liczba zbiorów bibliotecznych wzrosła, by osiągnąć w chwili obecnej 35253 wol., z czego w bibliotece w Piekoszowie znajduje się 18226 wol. Systematyczne i racjonalne kształtowanie struktury księgozbioru, propagowanie książki i biblioteki przyczyniły się do stałego wzrostu czytelnictwa. W 1999r. liczba czytelników GBP wyniosła 917 osób, w roku 2003 wzrosła do 1100, a na koniec 2006r. osiągnęła 1124. Wypożyczenia kształtowały się w latach: 1999r. - 15169 wol., 2003r. - 15763 wol., 2006r. - 17053 wol.

W 2002r. zakupiono dla biblioteki pierwszy komputer. Dzięki pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach biblioteka otrzymała nieodpłatnie od Biblioteki Narodowej program biblioteczny MAK i rozpoczęła tworzenie własnej bazy katalogowej.

Rok 2003 był szczęśliwym rokiem dla biblioteki. Dostaliśmy dodatkowe pomieszczenia i fundusze na remont. Dzięki temu obecnie powierzchnia biblioteki wynosi 128m2. Czytelnicy mają możliwość wolnego dostępu do półek, zwiększono liczbę personelu oraz wydłużono godziny pracy. W ramach programu IKONKA, nad którym patronat objęło Ministerstwo Informatyzacji, w bibliotece pojawiły się 3 stanowiska komputerowe z Internetem. W rezultacie czytelnicy mają nieodpłatnie dostęp do Internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie administracyjnie podlega władzom samorządowym, a merytorycznie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Z jej ramienia instruktażu i pomocy fachowej udzielała nam Halina Kruszczak.

Działalność propagandowa jest nieodzownym elementem pracy biblioteki. Biblioteka w miarę możliwości finansowych stara się organizować różne formy popularyzacji książek poprzez konkursy, spotkania z poezją, lekcje biblioteczne oraz wycieczki. Z myślą o najmłodszych biblioteka organizuje pasowanie na czytelników, włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom", organizuje coroczne konkursy pięknego czytania, a od trzech lat bierze czynny udział w obchodach "Tygodnia Bibliotek". Od sześćdziesięciu lat biblioteka służy mieszkańcom gminy, z jej zbiorów korzystają uczniowie, studenci, a więc osoby, które zdobywają lub uzupełniają swoją wiedzę. Dla nich zbiory biblioteki są podstawowym warsztatem pracy i informacji, często gośćmi są też czytelnicy sięgający po książkę dla rozrywki.

W końcu jubileuszowego roku pragniemy, by Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie dostarczała wiedzy na poziomie odpowiadającym danemu czytelnikowi. By jej prestiż ciągle wzrastał, by jawiła się jako instytucja kompetentna działająca sprawnie i życzliwie nastawiona do osób ja odwiedzających. Właśnie w tym celu od stycznia 2008r. nasza biblioteka zacznie funkcjonować jako instytucja kultury. Fakt ten stwarza ogrom nowych możliwości, z których chcemy niezwłocznie skorzystać. Mamy wiele pomysłów na dalsze funkcjonowanie biblioteki, aby dopasowywać się do wymagań użytkowników. Realizacja tych zamierzeń będzie możliwa tylko dzięki naszemu zaangażowaniu, oraz wsparciu środowiska lokalnego i władz samorządowych. Za pięć lat zaktualizujemy naszą historię i zobaczymy, czy nasz zapał i pomysły udało się zrealizować.

Poniżej przedstawiamy Państwu kronikę biblioteki od 1947 roku. Jest to przepiękne świadectwo zmian w naszej gminie. Życzymy miłej lektury. Naprawdę jest co poczytać...

 

Realizowane projekty